Semināri Cenas Rezervēšana Bildes Karte Kontakti
 

Publiskā apspriešana

PAZIŅOJUMS

Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036, nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētā darbība: ““Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas nov., tālrunis:22330885, e-pasts: menergomezs@inbox.lv

Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036, nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā”.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 11.novembra līdz 2022. gada 11. decembrim Sākotnējā sabiedriskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 10. janvārim.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:
1) tīmekļa vietnē www.purgaili.lv ;
2) Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, LV-4713, iepriekš piesakoties pa tālruni 64728516;
3) Smiltenes pašvaldības interneta vietnē https://smiltenesnovads.lv

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 19. decembra līdz 23. decembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 21. decembrī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.purgaili.lv no 15. decembra).

Tīmekļvietnē www.purgaili.lv ir publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesenti laika posmā no 19. – 23. decembrim var uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e- pasta adresi inga.gavena@gmail.com.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.

Informatīvais materiāls ŠEIT.
Prezentācija ŠEIT.
Protokols ŠEIT.

 
 
 
Copyrighted 2005
Web4u.lv Webdizains - purgaili@inbox.lv